Användarinformation

Ditt användarnamn finns redan. Klicka för att logga in.

information om löparen

välj bild ändra

varv

Genom att registrera dig som löpare i Spring för VIF 2017 godkänner du att sponsorloppet.se sparar och behandlar personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer, mailadress och bild. Syftet med en sådan behandling är att möjliggöra marknadsföring av Spring för VIF 2017.
Vi använder bara uppgifter som du har uppgivit vid registreringen som löpare och vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att teckna avtal med dina sponsorer. Dina uppgifter kommer att sparas fram till dess att dina sponsorer betalat sin sponsring eller maximalt 18 månader.
De personuppgifter vi behandlar om dig används bara av sponsorloppet.se och delas inte med tredje part.
Personuppgiftsansvarig är Sponsorloppet Sverige. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på fredrik@sponsorloppet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.